Τεχνικός Σύμβουλος Δημόσιου Τομέα

26 September 2023

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, Τεχνικό Σύμβουλο Δημόσιου Τομέα

 

Πρόκειται για  εταιρεία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στα 25 χρόνια της δραστηριότητάς της έχει υποστηρίξει πάνω από 2500 ιδιωτικές εταιρίες και μεγάλο αριθμό οργανισμών του δημόσιου τομέα στην εγχώρια αγορά.

 

Ο ρόλος:

Τεχνικός Σύμβουλος Δημόσιου Τομέα

ο οποίος/α θα παρέχει υπηρεσίες προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Καθήκοντα:

➢ Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και ωρίμανσης έργων δημόσιων φορέων.

➢ Προσδιορισμός των κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών (πχ. ΠΕΠ, ΕΣΠΑ) και προετοιμασία των σχετικών τεχνικών εντύπων (ΤΔΠ, ΤΕΠ κλπ.).

➢ Παρακολούθηση και Τεχνική Υποστήριξη φορέων στην υλοποίηση έργων (υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου).

➢ Προετοιμασία προκηρύξεων, προσκλήσεων και δημοσίων συμβάσεων.

➢ Διαχείριση έργων και διαδικασιών στις σχετικές πλατφόρμες (ΟΠΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ.).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

➢ Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

➢ Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/ σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

➢ Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

➢ Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία.

➢ Αναλυτική σκέψη και οργανωτικότητα.

 

Προσφέρονται:

➢ Δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας

➢ Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης

Work Level
Experienced workforce
Industry
Human Resources
Phone
210 7472010 210 747**** Show
Location
Athens