Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά
Υπάλληλο τμήματος προμηθειών

Οι αρμοδιότητες του ρόλου ανάμεσα σε άλλες:

 • Η οργάνωση και συγκέντρωση των υποβαλλομένων αιτημάτων, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, ως και η υποβολή του για έγκριση αρμοδίως.
 • Η διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικών διαδικασιών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
 • Ο έλεγχος και η παραλαβή των προμηθευομένων ειδών
 • Η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων.
 • Η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως και η επιστροφή τους
 • Η παρακολούθηση και έλεγχος των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και τήρηση αρχείων
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων εντός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προφίλ:

 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία – τουλάχιστον 3 έτη- ιδιαίτερα με διαγωνισμούς δημοσίου
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, e-mail tools, προγραμμάτων MS, Outlook
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος χαρακτήρας
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και διατήρησης σχέσεων δικτύωσης
 • Ορθή κρίση και ικανότητα λήψης βέλτιστων αποφάσεων

 

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε έναν οργανισμό καινοτόμο, φορέα εξωστρέφειας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts