Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Εργοδηγό Έργων ΑΠΕ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των μελετών των έργων κατασκευής, την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος, καθώς και του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου
 • Συντάσσει τις προ μετρήσεις και επιμετρήσεις των απαιτούμενων υλικών – εργασιών, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθειά τους και παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής τους
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
 • Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
 • Υποστηρίζει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών του εργοταξίου
 • Παρακολουθεί τις παρουσίες των υπαλλήλων του εργοταξίου
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χειριστές Μ.Ε.
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του έργου
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Μηχανικού Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε επίβλεψη και συντονισμό εργοταξίου χωματουργικών έργων (οδοποιία ,δίκτυα κλπ) .
 • Ευχέρεια σε σύνταξη προ μετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
 • Γνώση εφαρμογών MS Office, AutoCAD, MS Project
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η εμπειρία σε κατασκευή έργων ΑΠΕ
 • Επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο το Δίπλωμα χειρίστου μηχανήματος έργου ή φορτηγού
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση
 • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών

Παροχές Εταιρείας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

 •  

Recommended Posts