IT Project Manager

Ελληνικός οργανισμός ενέργειας στο πλαίσιο του έργου ανασχεδιασμού των υποδομών Πληροφορικής, προκειμένου για τον ανασχεδιασμό των καταστημάτων του και ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων, αναζητά: IT Project Manager

Προφίλ υποψηφίων:

 • Εξειδίκευση στη διαχείριση έργων – δράσεων Πληροφορικής
 • Πιστοποίηση PMI-Project Management Ready ή αντίστοιχη
 • Ευχέρεια στη χρήση του MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε παροχή παρόμοιων υπηρεσιών
 • Εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας αυτών

O ΙΤ Project Manager που θα απασχοληθεί στο έργο:

 • Οδηγεί, μεσολαβεί όταν είναι απαραίτητο, και παρακινεί την ομάδα έργου στην επίτευξη του στόχου (Leadership) .
 • Επικοινωνεί με σαφήνεια και ξεκάθαρα με όλους όσους σχετίζονται με το έργο, από τους εσωτερικούς πελάτες και τα εμπλεκόμενα τμήματα του πελάτη μέχρι τους προμηθευτές και εργολάβους. Θέτει και προκαλεί περιοδικές συσκέψεις και παρουσιάσεις, κάνει χρήση εργαλείων αναφοράς και φροντίζει την κοινή χρήση αρχείων και άλλων μέσων για την βελτίωση της συνεργασίας (Communication).
 • Δημιουργεί ρεαλιστικό πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων του έργου εντός του χρονικού πλαισίου που έχει αποφασιστεί. Κατανείμει, προγραμματίζει και αποτυπώνει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν με χρήση εργαλείων που έχει επιλέξει ο πελάτης (γραφήματα Gantt, εξαρτήσεις ,milestones κλπ). Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τους απαιτούμενους πόρους, ώστε το έργο να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως (Scheduling).
 • Εντοπίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους που διαφαίνονται, είτε προκύπτουν απρόβλεπτα στο έργο (Risk management).
 • Επικοινωνεί συνεχώς για την λήψη ολοκληρωμένων και συμφωνημένων απαιτήσεων με τους εσωτερικούς πελάτες, για την συμφωνία των ημερομηνιών παράδοσης της υλοποίησης και των δοκιμών του έργου και γενικότερα για όλες τις εργασίες που αφορούν την επιτυχή ολοκλήρωση του (Negotiating).
 • Αναλύει και αξιολογεί ζητήματα και καταστάσεις για λήψη αμερόληπτων αποφάσεων (Critical Thinking) .
 • Δημιουργεί, εντοπίζει και προγραμματίζει εργασίες. Αναπτύσσει την πολυπλοκότητα, αποτυπώνει και διαμοιράζει τις εργασίες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική παρακολούθηση τους από το σύνολο της Ομάδας Έργου. Προτεραιοποιεί και παρακολουθεί την κατάσταση της προόδου των εργασιών σε περιοδική βάση. Ελέγχει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και εντοπίζει κινδύνους που προκύπτουν από ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Προωθεί τη συνεργασίας στην Ομάδα Έργου(Task management) .
 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις εργασίες που απαιτούνται για την παράδοση του έργου σύμφωνα με καθορισμένα επίπεδα ποιότητας που έχουν προσδιοριστεί από τον εσωτερικό πελάτη και την Ομάδα Έργου (Quality management):

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε project ψηφιακού μετασχηματισμού ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Second level support Engineer

KSM HR on behalf of its client, an energy provider is seeking to recruit:
Second level support Engineer

Qualifications:

 • Knowledge of Microsoft infrastructure and servers
 • Knowledge of Office 365 services and on-premises Exchange
 • Understanding TCP/IP from a server perspective
 • Experience with complex Exchange migrations

It is also important that you:

 • Are able to plan, manage your time and take responsibility from day one
 • Have the ability to present your ideas to others
 • Demonstrate a great customer service mindset
 • Are a great team player, ready to go the extra mile for your colleagues
 • Are interested in being up to date with new technologies and value knowledge-sharing

It will be a plus if you have a good experience with:

 • M365 security fundamentals
 • Hybrid deployments and migrations
 • PowerShell Scripting
 • 2-3 years’ experience supporting company users, creating procedures and interdepartmental processes.
 • Knowledge of Microsoft Visio will be an extra

 

All applications are considered as strictly confidential.

Technical Coordinators

Ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά Technical Coordinators, οι οποίοι θα στελεχώσουν το τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, των απαιτήσεων και των παραδοτέων του έργου.
 • Τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να μεταβάλλουν τα χρονοδιαγράμματα και τις παραδοτέες φάσεις του έργου.
 • Την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας του έργου, βάση των εταιρικών πολιτικών και πρακτικών.
 • Τη συλλογή απαιτήσεων για την επιλογή της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής των έργων, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, των επιχειρησιακών διεργασιών και της ολοκλήρωσης της πληροφορίας.
 • Την εφαρμογή του καταλληλότερου πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και εκμετάλλευση τους.
 • Την μέριμνα για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών των χρηστών των έργων που συντονίζουν και γενικότερα όσων επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές σε εφαρμογές ή δεδομένα.
 • Την τήρηση του προϋπολογισμού και παρακολούθηση των δαπανών/συναλλαγών.
 • Την διαχείριση – ενθάρρυνση της συνεργατικότητας, επικοινωνίας και διαμόρφωσης θετικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων ή και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Τον προγραμματισμό και διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων και τήρηση του προγράμματος.
 • Την εξασφάλιση, ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται σωστά για όλες τις λειτουργίες (τηλεδιάσκεψη, παρουσιάσεις κ.λπ.)
 • Τη διαχείριση τεχνικής τεκμηρίωσης, προετοιμασία παρουσιάσεων και ενημερώσεων έργου.
 • Τη συνδρομή στους τεχνικούς διευθυντές, στην δημιουργία και διάθεση σχεδίων εργασίας και χρονοδιαγραμμάτων.
 • Τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων και δημιουργία εκθέσεων ή προτάσεων.
 • Την υποστήριξη της εξέλιξης και της ανάπτυξης του προγράμματος.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση Microsoft Azure

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε project ψηφιακού μετασχηματισμού ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Business Analysts

Ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά για άμεση στελέχωση του Τμήματος Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας:
Business Analysts

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Την συνεχή και αποτελεσματική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την καθοδήγηση τους για την αποτύπωση των επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 • Τον ορισμό προδιαγραφών διαμόρφωσης και απαιτήσεων επιχειρηματικής ανάλυσης.
 • Την διενέργεια διασφάλισης ποιότητας.
 • Τον προσδιορισμό απαιτήσεων αναφορών και ειδοποιήσεων.
 • Την δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με τους συνεργάτες και συνεργασία μαζί τους για τη βελτιστοποίηση και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης του έργου.
 • Την βοήθεια στον σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την συντήρηση διαδικασιών των συστημάτων.
 • Την υποβολή εκθέσεων σχετικά με κοινές πηγές τεχνικών προβλημάτων ή ερωτήσεων και υποβολή συστάσεων στην ομάδα παραγωγής.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε σημαντικά τεχνολογικά projects ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Pre-sales and Technical Support Engineer

Our client, a global digital security company, is seeking to hire a
Pre-sales and Technical Support Engineer

Main Duties and Responsibilities:

 • Act as a subject matter expert in technical/solutions design of company’s products/services.
 • Work with the Sales team to develop and implement specific account penetration strategies and achieve set targets.
 • Create specific accounts for product(s), service(s) and sales plans pertaining to company’s products/services.
 • Run, manage and drive proof of concepts (POC) and request for proposals (RFP) and close opportunities from a pre-sales and implementation perspective.
 • Build sound relationships with company’s partners and customers in support of sales objectives.
 • Lead technical sales calls.
 • Manage adoption, integration and value generation of company’s products/services within the customer/partner business and related IT infrastructure.
 • Develop content, train and support company’s partners and customers.
 • Put available systems into practice (Sugar CRM for leads and sales opportunities management) for output efficiency and standardization.

Education, Qualifications-Skills:

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or any other related field.
 • Excellent knowledge of Networking, Microsoft Server platforms, Virtualization platforms (VMware, Hyper-V etc.). Knowledge of Linux Server platforms.
 • Technical training and competence in understanding of infrastructures in Cloud environment (AWS, Microsoft Azure, Google etc.).
 • Knowledge of Endpoint Security, Management Consoles, Mail Security, Encryption, Backup, MFA , EDR, DLP and familiarity with all technical cyber security procedures will be considered a significant advantage.
 • Previous experience in the field of cyber security will also be considered a significant advantage.
 • Excellent use of Greek and English.
 • Very good technical background.
 • Team player, excellent time management skills, customer driven.

Experience:

 • At least 3 years of relevant experience.

All applications are considered as strictly confidential.

Technical Support Engineers (IT Helpdesk)- (αφορά στους εσωτερικούς χρήστες του οργανισμού)

Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά να στελεχώσει το τμήμα πληροφορικής και υποστήριξης με
Technical Support Engineers (IT Helpdesk)- (αφορά στους εσωτερικούς χρήστες του οργανισμού)

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο οργανισμό ενέργειας

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου
 • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Απαιτήσεις ρόλου:

 • Επισκευές 1ου βαθμού των συσκευών συστημάτων γραφείου (pc, οθόνες, εκτυπωτές κλπ)
 • Έλεγχος και παραμετροποιήσεις νέων συσκευών και λογισμικού
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη συνδέσεων VPN
 • Την αντιμετώπιση/επίλυση λειτουργικών προβλημάτων
 • Την ανάπτυξη, υλοποίηση και ένταξη σε παραγωγική λειτουργία νέων εφαρμογών
 • Τις αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος σταθμών εργασίας
 • Την υποστήριξη των καταστημάτων
 • Τις υπηρεσίες backup, restore και μεταφοράς δεδομένων χρηστών σε OneDrive/SharePoint
 • Την εγκατάσταση και υποστήριξη πλατφορμών για κάθε είδους τηλε-συσκέψεις (WEBEX, ZOOM, TEAMS κλπ)
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων όπως acrobat pro, photoshop κοκ

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

.Net Full Stack Developer

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
.Net Full Stack Developer

Ο πελάτης: Ελληνική εταιρεία που παρέχει λύσεις Ανάπτυξης & Υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής/ επιστήμης υπολογιστών/ συναφούς κλάδου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάπτυξη λογισμικού σε Software Houses ή Solution Providers & Integrators εταιρίες του IT τομέα
 • Πρακτική εμπειρία με C#, πολύ καλή γνώση .Net Frameworks (.Net 6/7), εξαιρετική χρήση Visual Studio 2022
 • Εξοικείωση με web εφαρμογές (Blazor Server / Web Assembly)
 • Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών (Blazor Pages (Server) and .Net Core restful API’s (Web API) backend technology)
 • Γνώση Entity Framework Core 7 (and older 6.x), (Migrations and Code First approach of database and models creation)
 • Άριστη γνώση μεθοδολογίας IoC (Inversion of Control – Dependency Injection)
 • Εμπειρία σε SQL & σχεσιακές βάσεις δεδομένων με έμφαση σε MS SQL Server (Azure SaaS or On-Premise)
 • Καλή γνώση Xamarin/.NET MAUI frameworks (developing mobile native applications)
 • Εξοικείωση με Microsoft Azure και cloud applications development and deployment
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εξοικείωση με UI Automation testing frameworks θα εκτιμηθεί θετικά

 

Καθήκοντα:

 • Συνάντηση με τους υπεύθυνους ανάπτυξης για να συζητήσουν το πεδίο εφαρμογής των έργων λογισμικού
 • Ανάλυση υπαρχόντων προγραμμάτων για σκοπούς τροποποίησης
 • Έρευνα και σχεδιασμός νέων συστημάτων λογισμικού, ιστοσελίδων, προγραμμάτων και εφαρμογών
 • Σύνταξη και εφαρμογή, καθαρού, επεκτάσιμου κώδικα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα
 • Επαλήθευση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού
 • Αξιολόγηση των σχολίων των χρηστών
 • Σύσταση και εκτέλεση βελτιώσεων προγράμματος
 • Διατήρηση κώδικα λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας
 • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εκπαιδευτικού προσωπικού
 • QA
 • Υποστήριξη πελατών (πρώτου/ δεύτερου επιπέδου)

(Η εργασία είναι Remote , με παρουσία on site μία ημέρα ανά εβδομάδα στα γραφεία της εταιρείας)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Manual QA Tester

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Manual QA Tester

Ο πελάτης : Δυναμική νέα ελληνική εταιρία που παρέχει λύσεις ανάπτυξης και υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής

Η εταιρεία προσφέρει εντατική εκπαίδευση από την πρώτη ημέρα και ο ρόλος είναι ιδανικός για εσένα εάν:

 • Είσαι νέος απόφοιτος/η πληροφορικής ή μαθηματικών ή συναφούς κλάδου
 • Επιθυμείς να εργαστείς στον τομέα της τεχνολογίας σε ενδιαφέροντα projects
 • Διαθέτεις ευελιξία για διαμονή στο εξωτερικό για εργασία σε projects της εταιρίας
 • Θέλεις να ενταχθείς σε μία έμπειρη ομάδα και να δουλέψεις με τις τελευταίες τεχνολογίες αιχμής ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 • Εργασία στις εγκαταστάσεις πελάτη στην Παιανία
 • Συχνά ταξίδια στο εξωτερικό (Καναδάς, Η.Π.Α.)
 • Δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για 5-8 μήνες θα εκτιμηθεί πολύ θετικά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Διάθεση για γνώση και επιμονή στην λεπτομέρεια και στη συνέπεια

Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση ροών εργασίας, διαδικασιών και εφαρμογή προτύπων ποιότητας
 • Προετοιμασία και εκτέλεση δοκιμών για τον εντοπισμό σφαλμάτων και δυσλειτουργιών
 • Διασφάλιση ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
 • Παρακολούθηση και εκτέλεση δοκιμαστικών για τη διασφάλιση ότι οι λειτουργίες πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα
 • Άμεση (στενή) συνεργασία με τους μηχανικούς λογισμικού (developers) για τη διερεύνηση και την επίλυση σφαλμάτων
 • Δημιουργία τεκμηρίωσης ποιότητας και εγχειριδίων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

IT Support Engineer

KSM HR on behalf of its client, a big Greek Data Recovery Company, is seeking for a skilled
IT Support Engineer

Responsibilities include:

 • Resolve problems on a corporate environment with Hypervisors (HyperV / Vmware / Virtualbox), manage networking problems, handling Windows Server or Linux Server issues without any additional help.
 • Manages clients’ servers mainly in Windows Server environment and sometimes in Linux environment
 • Performs basic systems security administration functions, including creating customer profiles and accounts
 • Monitors and manages system resources, including CPU usage, disk usage, tape backup systems, and response times to maintain operating efficiency maintains systems documentation and logs
 • Performs systems backups and recovery procedures
 • Troubleshoots problems with networks, web services, mail services and overall aspects of the LAN/WAN
 • Manage and support secure Virtual Private Networks (VPNs)
 • Helps evaluate hardware and software for clients to ensure suitability, compatibility and economy prior to purchase

Requirements:

 • Any degree related to Information Technology will be accepted.
 • Fluent Verbal and written communication in Greek and English language.
 • Minimum Three (3) years of progressively responsible experience in systems administration, network management and relevant experience troubleshooting and managing IT infrastructure
 • This position is equal to medium level positions of Network Administrator, Business Systems Support Analyst in that it requires a more broad knowledge of computer systems

Any of the following certifications will be considered a plus for this position:

 • Cisco (for example CCNA, CCNP etc)
 • Microsoft (for example MS-100)
 • Backup Solutions (Acronis / Veeam etc)

Benefits:

 • Competitive salary
 • Bonus scheme for overtime and Project Based jobs that, depending on the involvement, can exceed the basic salary
 • Car
 • Mobile Phone and laptop
 • Work is performed in an office or from distance – telecomputing environments.
 • All Certifications (for example Microsoft, Cisco, Acronis etc) and Trainings are paid by the company
 • Very friendly and evolving environment

 

All applications are considered as strictly confidential.

IT Supervisor

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
IT Supervisor

Ο πελάτης: Όμιλος εταιρειών με 20 ετή παρουσία στην αγορά και δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε τομείς σύγχρονων βιομηχανικών λύσεων για την παραγωγή συσκευασίας και εκτυπώσεων, προϊόντων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων αλλά  και υπηρεσιών στον κλάδο της αποθήκευσης, των Logistics και ηλεκτροκίνησης.

Περιοχή απασχόλησης: Καλύβια Θορικού

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός, προγραμματισμός, εποπτεία και σχεδιασμός του τμήματος IT
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε όλα τα συστήματα και τις εφαρμογές της εταιρείας
 • Διατήρηση και βελτιστοποίηση τοπικών δικτύων και διακομιστών της εταιρείας
 • Επίβλεψη των λειτουργιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ασφάλειας συστημάτων (π.χ. εξουσιοδοτήσεις χρηστών, firewall)
 • Παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους μέσω του help desk
 • Έλεγχος των δαπανών και προϋπολογισμών εξόδων αναφορικά με τα συστήματα IT

Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε:

 • Microsoft Office Suite
 • Azure AD
 • Open Data Kit Suite
 • Visual Studio
 • Softone
 • SQL

Προφίλ:

 • Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πληροφορική
 • Δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και ισχυρή κριτική σκέψη
 • Μεταπτυχιακός τίτλος και επιπλέον πιστοποιήσεις θα θεωρηθούν προσόν
 • Άριστη γνώση αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

System Administrator

KSM HR on behalf of its client, a food manufacturer, is looking for a
System Administrator

The client: One of the strongest brands in the food industry

We are looking for a System Administrator to maintain, upgrade and manage software, hardware and networks. Your goal will be to ensure that the technology infrastructure runs smoothly and efficiently.

Responsibilities

 • Install and configure software and hardware
 • Manage network servers and technology tools
 • Set up accounts and workstations
 • Monitor performance and maintain systems according to requirements
 • Troubleshoot issues and outages
 • Ensure security through access controls, backups and firewalls
 • Upgrade systems with new releases and models

Requirements

 • At least (5) years of proven experience on I.T. Technologies
 • Experience with networks (LAN, WAN)
 • Familiarity with VMware, Oracle, SQL, Linux, Windows
 • Knowledge of system security (e.g. intrusion detection systems) and data backup/recovery
 • Problem-solving aptitude
 • Excellent communication skills
 • BSc/Ba in Information Technology or Computer Science; professional certification (e.g. Microsoft Certified Systems Administrator) is a plus

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Sales Development Representative

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας (B2B SAAS) με δυναμική παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού που βοηθά τοπικές επιχειρήσεις να δημιουργούν ψηφιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών αναζητά:
Sales Development Representative

Περιοχή εργασίας: Αττική

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για προσδιορισμό δυνατοτήτων πώλησης
 • Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες
 • Εντοπισμός, προσέγγιση και επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες
 • Δημιουργία αναφορών πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση υπολογιστών και κινητών νέας γενιάς

 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Πρόκειται για εξαιρετική ευκαιρία για νέες/ους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των B2B πωλήσεων.

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε B2B πωλήσεις μέχρι και δύο (2) χρόνια
 • Ευχέρεια και καλή επαφή με την τεχνολογία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου δουλειάς
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές

 • Ικανοποιητικός μισθός + μηνιαία bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο με επίδομα βενζίνης
 • Άριστο, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Τablet/Laptop εργασίας
 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μοντέλο
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

IT Support

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ:
IT Support

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά IT Support.

 

Αρμοδιότητες:

 • Παραμετροποίηση σταθμών εργασίας
 • Επισκευές 1ου βαθμού των συσκευών συστημάτων γραφείου (pc, οθόνες, εκτυπωτές κλπ)
 • Έλεγχος και παραμετροποιήσεις νέων συσκευών και λογισμικού
 • Patch management
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη συνδέσεων VPN

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

IT Specialists

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ:
IT Specialists

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά IT Specialists.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν τις υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του υβριδικού περιβάλλοντος των σταθμών εργασίας της ΔΕΗ:

 • Mobile device management (Microsoft Intune)
 • Ανάπτυξη, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων των πολιτικών που εφαρμόζονται υβριδικό περιβάλλον της ΔΕΗ
 • Ανάπτυξη εταιρικού portal σε SharePoint online
 • Διανομή εφαρμογών μέσω εργαλείων MDM (SCCM,Intune)
 • Ανάλυση, σχεδιασμός τεχνικής λύσης σε θέματα που αφορούν χρήστες και συσκευές (laptop, κινητά κλπ)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Second level IT support

Η KSM, αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ :
Second level IT support

Περιγραφή:

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ (Υπηρεσίες σχεδιασμού , παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργιών, υπηρεσιών και συστημάτων σε υποδομές Microsoft), ο οργανισμός αναζητά Second level IT support.

Οι  κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των χρηστών για:

 • Υπηρεσίες OFFICE365, OneDrive, Outlook κλπ
 • Την αντιμετώπιση/επίλυση λειτουργικών προβλημάτων
 • Την ανάπτυξη, υλοποίηση και ένταξη σε παραγωγική λειτουργία νέων εφαρμογών
 • Τις αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος σταθμών εργασίας
 • Την υποστήριξη των καταστημάτων
 • Τις υπηρεσίες backup, restore και μεταφοράς δεδομένων χρηστών σε OneDrive/SharePoint
 • Την εγκατάσταση και υποστήριξη πλατφορμών για κάθε είδους τηλε-συσκέψεις (WEBEX, ZOOM, TEAMS κλπ)
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση προγραμμάτων όπως acrobat pro, photoshop κοκ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ πληροφορικής ή συναφούς κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Πιστοποίηση Azure, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άμεση διαθεσιμότητα

 

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, μαζί με το βιογραφικό να συμπεριληφθούν τα πτυχία και οι πιστοποιήσεις σας.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Network Operator

Network Operator

Προφίλ θέσης:

            Ο κάτοχος της θέσης :

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου της δικτυακής υποδομής του τελικού πελάτη
 • Χρησιμοποιεί την εμπειρία και την γνώση του για την ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί εργαλεία monitoring, διαχειρίζεται alert ΙΤ υποδομής (network switches, firewalls, load balancers, proxy, DNS)
 • Αξιοποιεί τα τυπικά εταιρικά εργαλεία για την καταγραφή αλλαγών και προβληματικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεργασθεί με τις οργανωτικές μονάδες του ΙΤ και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των εμπορικών αναγκών.

 

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Βασική γνώση στην διαχείριση υποδομών δικτύου
 • Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση rack server hardware και των hardware based components
 • Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης τηλεφωνικά, με e-mail και chat
 • Εμπειρία διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων υποσυστημάτων δικτύου (LAN, switching, firewalling, network connectivity)
 • Συνέπεια σε πρακτικές και μεθοδολογία help-desk
 • Διαχείριση εργαλείων (software) help-desk
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, επίλυση και αποτύπωση σε τεχνικά έγγραφα
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Infrastructure Operator

Infrastructure Operator

Προφίλ θέσης:

            Ο κάτοχος της θέσης :

 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου των συστημάτων του τελικού πελάτη
 • Χρησιμοποιεί την εμπειρία και την γνώση του για την ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
 • Παρακολουθεί εργαλεία monitoring, διαχειρίζεται τα alert που προκύπτουν από την ΙΤ υποδομή του πελάτη (server, storage, OS, backup)
 • Αξιοποιεί τα τυπικά εταιρικά εργαλεία για την καταγραφή αλλαγών και προβληματικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθέτει τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συνεργασθεί με τις οργανωτικές μονάδες του ΙΤ και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις των εμπορικών αναγκών.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Βασική γνώση στην διαχείριση των λειτουργικών συστημάτων (Linux-Windows)
 • Εργασιακή εμπειρία στην εγκατάσταση rack server hardware και των hardware based components
 • Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης τηλεφωνικά, με e-mail και chat
 • Εμπειρία διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων hardware
 • Συνέπεια σε πρακτικές και μεθοδολογία help-desk
 • Διαχείριση εργαλείων (software) help-desk
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, επίλυση και αποτύπωση σε τεχνικά έγγραφα
 • Kαλή γνώση Αγγλικών

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Java Application Architect

Java Application Architect

Location: Brussels

 

The following services will be provided:

 • Architecture and design of information systems;
 • Review of the architecture of existing systems;
 • Design and development of architectural components and building blocks;
 • Analysis of the integration of different information systems;
 • Coordination of the implementation of the technical architecture;
 • Production of software architecture documents;
 • Participation in technical working groups, progress meetings and meetings with the users;
 • Design of application data models;
 • Design of application workflow models;
 • Design of application APIs using suitable frameworks (REST, Swagger);
 • Design and development of software components and building blocks using suitable back-end components and frameworks (Java Spring, JPA);
 • Design and implementation of application integration with corporate IAM services for authentication and authorization purposes;
 • Delivery through a CI/CD pipeline.

 

Knowledge and Skills:

 • Good knowledge of Enterprise Architecture;
 • Good knowledge of Java application servers, in particular Oracle WebLogic;
 • Good knowledge of Relational DBMS, in particular Oracle DB;
 • Good knowledge of web application design, in particular Java back-end components and frameworks (Java Spring);
 • Good knowledge of modelling methods and notations (UML);
 • Good knowledge of SQL;
 • Good knowledge of CI/CD applications and container technologies;
 • Knowledge of interoperability technology (e.g. web services, REST APIs);
 • Ability to write clear and structured technical documents;
 • Ability to give technical presentations;
 • Ability to participate in multi-lingual meetings, good communication skills;
 • Capability of integration in an international/multicultural environment;
 • Rapid self-starting capability and experience in working in team.

 

Essential Skills:

 • Proven and recent coding experience in Java web application development (Java Spring, Hibernate).

Specific Expertise:

 • 13 years of IT professional experience;
 • 6 years of experience in development of information systems;
 • 6 years of experience with Java web application development (of which, at least 3 years of development experience with Java Spring and REST API development);
 • 3 years of experience in development of complex information systems;
 • 3 years of experience in frontend development using Angular or Kendo UI;
 • 2 years of experience with Agile software development (refactoring, test-driven development, user story modelling);
 • Good knowledge of Atlassian tools (Bitbucket, Jira, Confluence, Balsamiq);
 • Good knowledge of Maven;
 • Good knowledge of Jenkins;
 • Good knowledge of Docker;
 • Good knowledge of Junit;
 • Knowledge of the SCRUM development methodology is an advantage.

 

All applications will be treated in strict confidence.

 

 

Service Solution Designer

Service Solution Designer

The client: Public Power Corporation (ΔΕΗ)

Competences:

1. Ability to consult management and engineering teams with technical advice. In particular regarding:

 • IT architecture, infrastructure, cloud development, cloud infrastructure
 • Engineering, software architecture design, DevOps

2. Communication skills. Basically, the scope is described by the verbs “listen, advise, empathize, explain”. The communication involves:

 • Interpreting and corresponding to the needs of all involved parties, explaining related risks;
 • Keeping in touch with stakeholders;
 • Handling product delivery
 • Closely interacting with development teams, related enterprise/software architects, business analysts, etc;

3. Deep analytical skills and the ability to see the connections between layers of business operations.

 • Addressing the needs of the corporate strategy.
 • Understanding the specifics of the technology.
 • Understanding how different parts of the business operation are connected with each other and how business processes achieve their goals.

4. Project and resource management skills

 • Accounting for deadlines and use of given resources

5. Defining which solutions are beneficial and which are inefficient for a particular business need.

6. Understanding how to achieve such solutions and goals according to their given timeframes and available resources.

 

Profile:

 • 5+ Years on solution Designs, architectures or similar.
 • Experience on solution designs on cloud infrastructures, PaaS, SaaS, IaaS platforms.
 • Any certifications on Azure architectures will be considered a plus.
 • University Degree, M.Sc. desired. Any certifications on Solution Design or similar role will be marked accordingly.

 

Soft skills:

 • Undertake objective, critical analysis to draw accurate conclusions that recognize and manage contextual issues.
 • Creativity and critical thinking. Able to rethink service processes and assumptions.
 • Emphasize on customer experience over technology.

 

All applications will be treated in strict confidence.