Γεωλόγος

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Γεωλόγο

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Γεωλογίας ή Χημείας ή ισότιμης σχολή της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Επαγγελματική εμπειρία πλέον των τριών (3) ετών
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού AUTOCAD

 

Περιγραφή θέσης:

Υποστήριξη και παρακολούθηση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, φακέλων ανανέωσης /τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελετών αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων των ορυχείων και των σταθμών λιγνιτικής παραγωγής (απολιγνιτοποίηση, αποσυρόμενα μέσα παραγωγής, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων, αδειοδότηση χώρων απόθεσης τέφρας, κλείσιμο εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, σχέδια αποκατάστασης και πάυσης λειτουργίας των ορυχείων, υδρογεωλογικές μελέτες, ανάπτυξη λιμναίων συστημάτων, δασοτεχνικές μελέτες, αδειοδότηση χώρων διάθεσης τέφρας και εν γένει θεμάτων συναφών με την προστασία περιβάλλοντος) για τη λειτουργία των μονάδων ορυχείων και λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, αρμοδιότητας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος.

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων

Η ΚSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης - συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων

Κύριες υποχρεώσεις και ευθύνες:

 • Επίβλεψη και προγραμματισμός καθημερινών εργασιών συντήρησης και νέων έργων πολιτικού μηχανικού μικρής – μεσαίας κλίμακας
 • Προγραμματισμός, έλεγχος και οργάνωση τεχνικού προσωπικού και εργολάβων
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Διαχείριση – παραγγελία ανταλλακτικών και υλικών. Διαχείριση αποθήκης
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και εργολάβους
 • Έλεγχος (checklist) ποιότητας υπηρεσιών υπεργολάβων
 • Επικοινωνία με πελάτες (διαχείριση αιτημάτων / συμμετοχή σε συναντήσεις)
 • Προγραμματισμός προληπτικής και βλαβοληπτικής συντήρησης
 • Παρακολούθηση και έλεγχος καθημερινών διαδικασιών και κάλυψη γενικών αναγκών γραμματειακής υποστήριξης τμήματος
 • Χρήση συστήματος CAFM

 

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα ανάγνωσης κατασκευαστικών σχεδιών
 • Εμπειρία σε συστήματα CAFM επιθυμητή
 • Γνώση AutoCAD, MS Project επιθυμητή
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Μεταλλειολόγο Μηχανικό

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Επαγγελματική εμπειρία πλέον των τριών (3) ετών σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ορυχείων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού AUTOCAD

 

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη και παρακολούθηση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλων ανανέωσης /τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελετών αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων των ορυχείων και των σταθμών λιγνιτικής παραγωγής (απολιγνιτοποίηση, αποσυρόμενα μέσα παραγωγής, σχέδια αποκατάστασης και παύσης λειτουργίας των ορυχείων, ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη και εν γένει θεμάτων συναφών με τα ορυχεία και τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής), για τη λειτουργία των μονάδων ορυχείων και λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, αρμοδιότητας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του Business Plan της Λιγνιτικής Παραγωγής και του ενεργειακού σχεδιασμού, παρακολούθηση τεχνικών-οικονομικών δεικτών για την επίτευξη συγκεκριμένων παραγωγικών/τεχνικών/οικονομικών στόχων

 

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Mechatronics Assembly Specialist

We are looking for a candidate, passionate with Mechatronics, willing to relocate to the Netherlands as a Mechatronics Assembly Specialist

Job Description

 • Assemble and test complex high – tech mechatronics compositions and subassemblies
 • Responsible for the effective and qualitative assembly of the final product according to planning
 • Solve problems with their team
 • Take initiatives within the production development
 • Actively participate in the customer team
 • Cooperate with Production Engineer to improve effectiveness

Ideal Candidate

 • Completed Technical Education preferably mechatronics, mechanics, electronics or pneumatics assembly
 • Hands-on work experience within the above
 • Passion about technology and challenging work environment
 • Problem solving ability
 • Experience with vacuum technology will be considered as a plus
 • Flexibility
 • Team spirit

Benefits

 • Growing international environment
 • Competitive salary depending on background
 • Prospects for long-term cooperation
 • 25 paid holiday days a year
 • Public holiday maximum of 7 per year
 • Allowances and travel expenses
 • Support in all necessary procedures (search for housing, health insurance, language)

All applications are considered as strictly confidential.

SAT Engineer

One of the world's biggest providers of machine tools, is seeking to recruit a
SAT Engineer

Main responsibilities:

 • Optical alignment and qualification measurements at the laser system.
 • Executing Site Acceptance Test procedures.
 • Troubleshooting and documenting of malfunctions at the system.
 • Aligning the components of the HPSM and drive laser system after the commissioning phase.
 • Monitoring and fine-tuning system components and settings (hardware, software, electronics, fluids and gasses).
 • Performing SAT measurements after the complete installation and final configuration.
 • Proposing possible product changes to simplify the testing, increase efficiency or to increase service possibilities.
 • Sending final SAT report to the headquarters for approval.

Ideal Candidate

 • Wiling to relocate to the Netherlands.
 • Bachelor and/or Master Degree, preferred in the field of Electrical Engineering, Applied Physics or Mechatronics.
 • At least two years of work experience in a technical environment (e.g.production).
 • Eagerness to learn, take ownership, keep overview, apply experience-based test techniques.
 • Personal skills: analytical, troubleshooting, self-reliant, flexible
 • Excellent knowledge of the English language.

Benefits

 • Competitive salary depending on background
 • Prospects for long-term cooperation
 • Paid overtime & paid shift allowance
 • 31 paid holiday days a year + Public holidays
 • Holiday allowance and travel expense
 • Support in all necessary procedures (search for housing, health insurance, language)

 

All applications are considered as strictly confidential.

Commissioning Engineer

One of the world's biggest providers of machine tools, is seeking to recruit a
Commissioning Engineer

Main responsibilities:

 • Validating / testing of components according protocols.
 • Performing safety protocols.
 • Troubleshooting and documenting of malfunctions at the system.
 • Daily reporting on system progress.
 • Starting up and commissioning the driver laser systems
 • Measuring and examining installed systems, using complex measuring equipment.
 • Product development
 • Performing mechanical install, de-install, upgrade and retrofit actions on EUV products at ASML (Veldhoven) and at the end customer..
 • Installing mechanic, pneumatic and electric components according schematics, documentation and diagrams. Looking for and finding possible solutions in case of problems.
 • Working together with external partners at the customers’ location to streamline the system’s installation process.

Ideal Candidate

 • Wiling to relocate to the Netherlands
 • Vocational Degree/MBO Level 4 (with at least three years’ work experience in a role like commissioning engineer or field service engineer) or Bachelor Degree (without work experience) in a technical field, preferred in Electrical Engineering, Mechatronics or Applied Physics.
 • Flexible to work in shifts (incl. night) in the cleanroom.
 • Personal skills: self-reliant (starting/propelling), flexible, taking initiative, communication skills, work systemically.
 • Knowledge of the English language.

Benefits

 • Competitive salary depending on background
 • Prospects for long-term cooperation
 • Paid overtime & paid shift allowance
 • 31 paid holiday days a year + Public holidays
 • Holiday allowance and travel expense
 • Support in all necessary procedures (search for housing, health insurance, language)

 

All applications are considered as strictly confidential.

Mechanical Install Technician

One of the world's biggest providers of machine tools, is seeking to recruit a
Mechanical Install Technician

Job Description

 • Perform mechanical install, de-install, upgrade and retrofit actions on EUV products at ASML (Veldhoven) and at the end customer.
 • Mechanically building components to complete drive laser systems in a cleanroom environment.
 • Consulting procedures and executing the install according these procedures, received from the Machine Father.
 • Installing mechanic, pneumatic and electric components according schematics, documentation and diagrams. Looking for and finding possible solutions in case of problems.
 • Reporting problems and daily progress to Machine Father.
 • Carefully de-installing the drive laser system for shipment towards the end customer.
 • Installing the system on site at the end customer, acting a machine specialist.
 • Working together with external partners at the customers location to streamline the system’s installation process.
 • Measuring and examining (partly) installed systems, using complex measuring equipment.

Ideal Candidate

 • Wiling to relocate to the Netherlands
 • Technical background (can be both electrical or mechanical)
 • Knowledge of system building
 • Knowledge of installation techniques
 • Technical understanding of driver laser systems
 • Knowledge of the English language
 • Willingness to work in shifts

Benefits

 • Competitive salary depending on background
 • Prospects for long-term cooperation
 • Paid overtime & paid shift allowance
 • 31 paid holiday days a year + Public holidays
 • Holiday allowance and travel expense
 • Support in all necessary procedures (search for housing, health insurance, language)

 

All applications are considered as strictly confidential.